เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า รวม 2,219 ครัวเรือน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 3 สาย


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2556)
ฝาย จำนวน 8 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 36 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 39 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
สระเก็บน้ำ จำนวน 43 แห่ง
ประปา จำนวน 24 แห่ง0.02s. 0.50MB