เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

- ถนนสายอุทัยธานี – บ้านไร่ - ถนนสาย อ.หันคา – บ้านหูช้าง
- ถนนสายตำบลหูช้าง - อำเภอห้วยคต- เส้นทางตำบลหนองจอก - ตำบลหูช้าง 5 กม.
- เส้นทางตำบลบ้านไร่ - ตำบลหูช้าง 15 กม.
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333
- ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน มีทั้งถนนลาดยาง
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง0.02s. 0.75MB