นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 114,499 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

- ถนนสายอุทัยธานี – บ้านไร่ - ถนนสาย อ.หันคา – บ้านหูช้าง
- ถนนสายตำบลหูช้าง - อำเภอห้วยคต- เส้นทางตำบลหนองจอก - ตำบลหูช้าง 5 กม.
- เส้นทางตำบลบ้านไร่ - ตำบลหูช้าง 15 กม.
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333
- ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน มีทั้งถนนลาดยาง
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า รวม 2,219 ครัวเรือน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 3 สาย


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2556)
ฝาย จำนวน 8 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 36 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 39 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
สระเก็บน้ำ จำนวน 43 แห่ง
ประปา จำนวน 24 แห่ง

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา