นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 455 คน

เยี่ยมชม 114,444 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ตำบลหูช้างเป็นหนึ่งใน 13 ตำบล ของอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านไร่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง อยู่ห่างจากอำเภอบ้านไร่ ประมาณ 17 กิโลเมตร ตามถนนสาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง


เนื้อที่

ตำบลหูช้างมีเนื้อที่ประมาณ 180.4 ตารางกิโลเมตร (112,525.62 ไร่)

ทิศเหนือจดตำบลเมืองการุ้ง
ทิศใต้จดตำบลทัพหลวง และตำบลหนองจอก
ทิศตะวันออกจดตำบลหนองจอกและตำบลหนองบ่มกล้วย
ทิศตะวันตกจดตำบลทัพหลวง และตำบลห้วยแห้ง

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ของตำบลหูช้างเป็นที่ราบสูง ลาดเอียง สลับกับภูเขา สภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๑ แห่ง เหมาะสำหรับการปรับปรุงเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชนภายในตำบล และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ และจังหวัดต่อไปในอนาคต


จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลหูช้างมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต อบต. ทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูกหมู่ที่ 2 บ้านซับสุราษฎร์
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝางหมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง
หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรงหมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง
หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิตหมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิงหมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคีหมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน
หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 6,645 คน แยกเป็น ชาย 3,352 คน หญิง 3,293 คน
จำนวนครัวเรือน 2,223 ครัวเรือน
(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ณ เดือน กันยายน 2561)


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา