เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี123
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่129
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 127
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ131
คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี124
คู่มือ/ขั้นตอนแผนการดำเนินงาน121
คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม120
คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสาร/ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.17
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการสร้างวินัยข้าราชการ พนักงาน อบต.111
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการคัดแยกขยะ16
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต16
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย110

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB