เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี118
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม124
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง128
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม124
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี136
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี138
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี444
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล125
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี127
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล128
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ225
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี114
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี129
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต141

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB