เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี3119
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี6118
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี169
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม178
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง186
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม179
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร160
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร187
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี1110
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี187
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล174
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล190
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ274
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต3108
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี194
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี176

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB