เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี151
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม158
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง164
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม156
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร145
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร144
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี175
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี171
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี483
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี166
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล160
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล169
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ252
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี162
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี161
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต176

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB