เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ 27 ก.ย. 62 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

เอกสารทั้งหมด 16 ชุด

16ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลุกจ้างของ อบต.ได้รับค่าจ้าง พ.ศ.2561.PDF413.43 KB
15ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ตำแหน่ง ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561.PDF1.02 MB
14ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.สายงานการสอน พ.ศ.2561.PDF1.23 MB
13ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2561.PDF1.23 MB
1ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน กา.PDF1.23 MB
2ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจา.PDF1.23 MB
3ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพ.PDF1.23 MB
4ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน กา.PDF1.02 MB
5ประกาศหลักเกณฑ์การโอนและการรับโอนพนักงา.PDF8.42 MB
6ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเ.PDF8.42 MB
7ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการป.PDF8.42 MB
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเ.PDF8.42 MB
9ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพ.PDF2.63 MB
10ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อบต.(ฉบ.PDF578.70 KB
11ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบ.PDF1.13 MB
12ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการค.PDF261.68 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.02s. 0.50MB