เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๕๐๗๑ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง224 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบแลนภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง221 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 380 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง221 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาลบ้านพุตาลิต(ซอยทิพพายักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง221 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ ขนาด ๓๐ ก.ก. จำนวน 25๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง221 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๕ หลอด 221 ก.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมห้องเก็บของ ศพด.บ้านซับสุราษฎร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด) 318 ก.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด)215 ก.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด) 215 ก.ย. 63
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหูลิง - ซับสุราษฎร์ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 415 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๕๔๙๒ อุทัยธานี 311 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง211 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง411 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจคัดกรองและวัดสายตา พร้อมตัดแว่นให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๘๐ คน 311 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง211 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 120 x 240 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง211 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่1 บ้านร่องมะดูก บริเวณอ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงตัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง211 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง311 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง411 ก.ย. 63
ประกาศศูนย์พัฒนาด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุตั้งแต่ 3-5ปี)ศูนย์พัฒนาด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง210 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB