นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 127,432 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 เม.ย. 63คู่มือการการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี แชร์  
14 ต.ค. 62คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ แชร์  
14 ต.ค. 62คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์  แชร์  
7 ต.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานธุรการ แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือ/ขั้นตอนแผนการดำเนินงาน แชร์  
25 ก.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แชร์  
10 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสาร/ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. แชร์  
23 เม.ย. 62ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการสร้างวินัยข้าราชการ พนักงาน อบต. แชร์  
14 พ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการคัดแยกขยะ แชร์  
12 ก.ย. 60แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แชร์  
9 ม.ค. 60ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา