นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 38 คน

เยี่ยมชม 127,436 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)  แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564  แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์  แชร์  
17 ก.ย. 63ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ สังกัด อบต.หูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แชร์  
17 ก.ย. 63ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง สังกัด อบต.หูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แชร์  
17 ก.ย. 63ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก สังกัด อบต.หูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แชร์  
19 มี.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) กองการศึกษาฯ แชร์  
13 มี.ค. 63ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แชร์  
4 ต.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แชร์  
3 ก.ย. 62แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
3 ก.ย. 62แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก แชร์  
3 ก.ย. 62แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ แชร์  
14 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แชร์  
4 มิ.ย. 62ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แชร์  
22 เม.ย. 62ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็สังกัด อบต.หูข้าง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แชร์  
19 เม.ย. 62ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 แชร์  
19 เม.ย. 62ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสุราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 แชร์  
19 เม.ย. 62ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา