นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 10 คน

เยี่ยมชม 9,726 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) กองการศึกษาฯ แชร์  
13 มี.ค. 63ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แชร์  
4 ต.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แชร์  
3 ก.ย. 62แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
3 ก.ย. 62แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก แชร์  
3 ก.ย. 62แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ แชร์  
14 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แชร์  
4 มิ.ย. 62ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แชร์  
22 เม.ย. 62ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็สังกัด อบต.หูข้าง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แชร์  
19 เม.ย. 62ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 แชร์  
19 เม.ย. 62ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสุราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 แชร์  
19 เม.ย. 62ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 แชร์  
8 ต.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 แชร์  
31 ก.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แชร์  
1 พ.ค. 61ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้หลักสูตรในสถานศึกษา แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา