เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563116
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)163
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562142
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสุราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562133
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562124
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561165
รายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน163
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562144
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564142
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2562136
ประกาศเรื่อง ขอใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562255
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562135
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1137

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB