เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน2139
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) กองการศึกษาฯ142
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)351
แผนดำเนินงาน 2563238
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563156
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565934
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631530
แผนยุทธศาสตร์ 2560-2564133
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563199
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง2111
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก2187
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์225
แผนพัฒนาบุคลากร3ปี ประจำปี2561-2563122
แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปี2561-2563124
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)1163
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562115
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็สังกัด อบต.หูข้าง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา321
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.25621135
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสุราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562185
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562158

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB