นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 114,457 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุริยัน จริตงาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

 • สิบเอกณัฏฐ์ ภัทรพิไลรักษ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างสำนักปลัด

 • สิบเอกณัฏฐ์ ภัทรพิไลรักษ์

  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • นายโกวิท แถมพยัคฆ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • จ.ส.อ.ปัญญา จันทร์เพชร

  นักพัฒนาชุมชนชนาญการ

 • จ่าสิบเอกปัญญา จันทร์เพชร

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • ว่าง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • ว่าง

  นิติกร

 • นางสาวสุนันทินี นามมนตรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวนุสรา จีนแดง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเอกชัย ใจแสน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอำนาจ กลัดกะยาง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุรเชษฐ์ เทพรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายสมรักษ์ มากประเสริฐ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอำพล ปั้นช้าง

  นักการภารโรง

 • นางสาวจันทรา ช้างชนะ

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสุนทรา ไม้สนธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวสกาวเดือน ขวัญเอียด

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางศิริวรรณ อัศวะรัตน์โยธิน

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวพรไพริน สายทองคำ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวพิตรพิบูล พูม่วง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายสมบัติ บุญมาก

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  ช่างโยธา

 • นายสันติกร ศรีเดช

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวพลอยนภัส แสงอรุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการช่าง

 • นายธนวิชญ์ เกษมะณี

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นายเสกสรรค์ อินต๊ะ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นายเสกสรรค์ อินต๊ะ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวไพรินทร์ มั่นคง

  ครู คศ.2

 • นางสุชาทณี วิเชียร์รัตน์

  ครู คศ.1

 • นางสาวปรียดา วุฒินนทชากุล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพรพิรุณ รุ่งกิจวัฒนานุกูล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา