เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุริยัน จริตงาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างสำนักปลัด

 • นางสาวณัฐนันท์ ทิพพายักษ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

 • นายโกวิท แถมพยัคฆ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • จ.ส.อ.ปัญญา จันทร์เพชร

  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 • จ.ส.อ.ปัญญา จันทร์เพชร

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวสุนันทินี นามมนตรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวนุสรา จีนแดง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอำพล ปั้นช้าง

  นักการภารโรง

 • นายเอกชัย ใจแสน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอำนาจ กลัดกะยาง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวจันทรา ช้างชนะ

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางสุนทรา ไม้สนธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวสกาวเดือน ขวัญเอียด

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • นางศิริวรรณ อัศวะรัตน์โยธิน

  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

 • นางสาวพรไพริน สายทองคำ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

กองช่าง

 • นายสมบัติ บุญมาก

 • -ว่าง-

  ช่างโยธา

 • นายสันติกร ศรีเดช

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวพลอยนภัส แสงอรุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการช่าง

กองการศึกษาฯ

 • นายเสกสรรค์ อินต๊ะ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นายเสกสรรค์ อินต๊ะ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางประจวบ เกษราช

  ครู

 • นางสาวไพรินทร์ มั่นคง

  ครู

 • นางสุชาทณี วิเชียร์รัตน์

  ครู

 • นางสาวปรียดา วุฒินนทชากุล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพรพิรุณ รุ่งกิจวัฒนานุกูล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

0.02s. 1.00MB