นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 127,451 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายอารมณ์ ร่มโพธิ์ชี

  ประธานสภาอบต.หูช้าง

 • นายกัมพล นิโครธะ

  รองประธานสภาอบต.หูช้าง

 • นายสุริยัน จริตงาม

  เลขานุการสภาอบต.หูช้างสมาชิกสภา

 • นายบุญส่ง สุระภี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมบัติ สอนศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายจักรินทร์ กะมะละคร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายคำภีร์ ครองญาติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายกัมพล นิโครธะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายวีระพล วราหะไพฑูรย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางแป้งล่ำ เกิดม่วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสนั่น งามขำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายอารมณ์ ร่มโพธิ์ชี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายไอ ทองอิ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายหมั่น อินสุ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายประยูร แสนหาญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายมนัส วัดเกลี้ยพงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางสาวสนอง ศาลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายมะโน ลบลม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสาวทองสุข จั่นเที่ยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางศรีนวล พักแย้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายจรูญ สุพรรณกูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางเวียงพิง สงขำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายณรงค์ นาคมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสำราญ เหล็กอ่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นางละมูล เยาวศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายสัญญา อู่สิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายไพโรจน์ กระจิว

  ส.อบต. หมู่ที่ 13
นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา