เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ตำบลหูช้าง บริการจัดการที่ดี ทุกชีวิตมีการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร เกษตรกรรมปลอดสารพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพแหน่งท่องเที่ยวอ่างตึงตัง ”พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น


- มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน
- ส่งเสริมการศึกษา สร้างขบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- พัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดี ๆ ยิ่งขึ้น สร้างสุขภาพพลานามัยให้ถ้วนหน้า ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ
- สนับสนุนเกษตรปลอดสารพิษ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงาม รวมทั้งส่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สู่ตลาด สินค้า OTOP
- ส่งเสริมและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพทัดเทียมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของประเทศ
0.01s. 0.50MB