นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 114,461 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ตำบลหูช้าง บริการจัดการที่ดี ทุกชีวิตมีการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร เกษตรกรรมปลอดสารพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพแหน่งท่องเที่ยวอ่างตึงตัง ”พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

- มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน

- ส่งเสริมการศึกษา สร้างขบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

- พัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดี ๆ ยิ่งขึ้น สร้างสุขภาพพลานามัยให้ถ้วนหน้า ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ

- สนับสนุนเกษตรปลอดสารพิษ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงาม รวมทั้งส่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สู่ตลาด สินค้า OTOP

- ส่งเสริมและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพทัดเทียมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของประเทศนายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา