นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 31 คน

เยี่ยมชม 43,238 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน นางสังวาลย์ ปิ่นทอง อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน เป็นผู้ป่วยติดบ้านแต่มีภาวะสับสนทางสมอง กายภาพ วัดไข้ วัดความดัน

11 มกราคม 2564 3 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
151209.jpg197.46 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา