เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง56 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง66 ส.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการตรวจเช็คระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน26 ส.ค. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน26 ส.ค. 63
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง76 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง55 ส.ค. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้า ม.9 บ้านหนองหูลิง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน25 ส.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน25 ส.ค. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.8 บ้านสายรุ้งทอง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน25 ส.ค. 63
ภาพการปรับปรุงถนนหมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง25 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน55 ส.ค. 63
ลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี64 ส.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการตรวจสอบมาตรน้ำ บ้านผู้ใหญ่ยุพิน เทพรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง24 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน54 ส.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน24 ส.ค. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน24 ส.ค. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝาง เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน23 ส.ค. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน21 ส.ค. 63
อบต.หูช้างเข้าร่วมโครงการสวัสดิการสังคมแม่วัยรุ่น ณ อบต.หนองจอก1131 ก.ค. 63
ส่งน้ำในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน1331 ก.ค. 63
ลำดับที่ 61-80 | 4/51 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB