เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินย์ ด้วยระบบสารสนเทศน์ทางภูมิศาสตร์ ของตำบลหูช้าง ดำเนินการสำรวจตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจที่ดินและเก2226 ก.ย. 62
พนักงานชาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ช่วยกันล้างทำความสะอาด เศษขยะอุดตัน รางระบายน้ำของหลังคา องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1925 ก.ย. 62
คณะครูและครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ช่วยกันล้างทำความสะอาด ของเล่นเด็ก สิ่งของ ภาชนะต่างๆ อุปกรณ์ พื้นห้อง เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 1924 ก.ย. 62
ทีมช่างประปา ลงพื้นที่ เปลี่ยนมาตรน้ำชำรุด ในหมู่บ้าน 1423 ก.ย. 62
โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง (ด้านกิจกรรมวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ1420 ก.ย. 62
ทีมช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ลงพื้นที่หน้างานก่อสร้างประปา หมู่ 7 บ้านพุตาลิต1817 ก.ย. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในครัวเรือน1717 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2 )1216 ก.ย. 62
ศูนย์ประทีบเด็กไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง และจัดกิจกรรมธรรมให้กับเด็ก2116 ก.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาล1415 ก.ย. 62
ทีมช่างประปาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 5 บ้านบ่อกระโดน1613 ก.ย. 62
ภาพโครงการการให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี งบประมาณ 2562 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1511 ก.ย. 62
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2562 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง109 ก.ย. 62
กองการศึกษาฯ ร่วมกับ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเล่น เพื่อป้องกัน และควมคุมโรคมือ เท้า ปาก164 ก.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง263 ก.ย. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด และซ่อมแซมแซมระบบประปาให้ใช้การได้202 ก.ย. 62
สำนักสงฆ์เทพนิมิตจิตเจริญธรรมบริจาคหลอดไฟให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันที่ 30 สิงหาคม 2562 2230 ส.ค. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง 2628 ส.ค. 62
การดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อกระโดน2627 ส.ค. 62
ภารโรง ปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง2226 ส.ค. 62
ลำดับที่ 61-80 | 4/23 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB