เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง3110 มี.ค. 63
วันที่ 30 มกราคม 2563 พมจ.อุทัยธานีลงพื้นที่ นำโดยนักพัฒนาชุมชน ตรวจสอบบ้านผู้พิการ ม.3 บ้านหนองฝาง3830 ม.ค. 63
วันที่ 29 มกราคม 2563 พมจ.อุทัยธานี มอบทุนเด็กผู้ยากไร้ ของเด็ก ศพด.อบต.หูช้าง จำนวน 4 ราย3629 ม.ค. 63
ปปช.จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชม อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหูช้าง วันที่ 28 มกราคม 25633928 ม.ค. 63
ปปช.จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชม อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองฝาง วันที่ 28 มกราคม 25633828 ม.ค. 63
ปปช.จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชม แหล่งน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง3828 ม.ค. 63
โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม(สำหรับผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต.หูช้าง) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง7821 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างร่วมอบรมโครงการเครือข่ายวัฒนธรรม ผสานพลังประชารัฐ ร่วมต่อต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622919 ก.ค. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)952 พ.ค. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)1052 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB