เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 กันยายนยน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง211 ก.ย. 63
ภาพโครงการสมุนไพร สบู่เหลวอนามัยล้างมือ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหูช้าง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ420 ส.ค. 63
การจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็กก่อนวัยเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1012 ส.ค. 62
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง942 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง852 ส.ค. 62
การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง 13028 ก.พ. 62
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง 10929 ม.ค. 62
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 1.พิจารณาร่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 2.พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 3.พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุ1196 พ.ย. 61
บรรยากาศ การประชุมประกาศรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1136 พ.ย. 61
ภาพการประชุม คณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง13128 ก.ย. 61
ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ16924 ส.ค. 61
ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ10324 ส.ค. 61
ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ11924 ส.ค. 61
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3 /2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาในความเห็นชอบ รานงาน การรับ - จ่าย และเงินคงเหลือ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปี 256112224 ส.ค. 61
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กไทยให้สดใส แข็งแรง วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหูช้าง1099 ส.ค. 61
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็กก่อนวัยเรียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง 12620 ก.ค. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง11024 เม.ย. 61
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปี งบประมาณ 2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง11329 ก.ย. 60
โครงการสร้างเสริมสุขภาพดี ปลอดโรค ในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2560 วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง10413 ก.ย. 60
โครงการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา ประจำปีงลประมาณ 2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง11121 เม.ย. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB