เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน110 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน110 ส.ค. 63
ลงพื้นที่ตรวจสอบ​ให้การช่วยเหลือร่วมกับ​ศูนย์​คุ้มครอง​คนไร้ที่พึ่ง​ จำนวน 10 ราย110 ส.ค. 63
ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต17 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง17 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง16 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง16 ส.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการตรวจเช็คระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน16 ส.ค. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน26 ส.ค. 63
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง36 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง15 ส.ค. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้า ม.9 บ้านหนองหูลิง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน15 ส.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน15 ส.ค. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.8 บ้านสายรุ้งทอง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน15 ส.ค. 63
ภาพการปรับปรุงถนนหมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง15 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน25 ส.ค. 63
ลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี14 ส.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการตรวจสอบมาตรน้ำ บ้านผู้ใหญ่ยุพิน เทพรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง14 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน14 ส.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน14 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB