เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน126 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน126 มี.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการติดตั้งท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง เนื่องจากระดับน้ำลดลง ต้องติดตั้งระบบผลิตใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน324 มี.ค. 63
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง323 มี.ค. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน223 มี.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่223 มี.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่221 มี.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่220 มี.ค. 63
ส่งน้ำในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน320 มี.ค. 63
อาสาปศุสัตว์ขององค์การบริการส่วนตำบลหูช้าง ร่วมอบรมการทำวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ณ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี319 มี.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่319 มี.ค. 63
ส่งน้ำในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน319 มี.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่318 มี.ค. 63
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 6 บ้านชุมบางหลวง 318 มี.ค. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง และหมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน418 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน417 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน717 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี417 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง1217 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง2117 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB