นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 114,567 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) จังหวัดอุทัยธานี

8 มกราคม 2564 70 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
26801.jpg84.89 KB   แสดงภาพ
26802.jpg73.06 KB   แสดงภาพ
26803.jpg72.11 KB   แสดงภาพ
26804.jpg36.49 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา