เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๕๐๗๑ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบแลนภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 380 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาลบ้านพุตาลิต(ซอยทิพพายักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ ขนาด ๓๐ ก.ก. จำนวน 25๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๕ หลอด อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมห้องเก็บของ ศพด.บ้านซับสุราษฎร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด) อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำเนาหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0017.3/ว4324 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด)อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด) อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหูลิง - ซับสุราษฎร์ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๕๔๙๒ อุทัยธานี อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจคัดกรองและวัดสายตา พร้อมตัดแว่นให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๘๐ คน อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.75MB