เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) กองการศึกษาฯอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หูช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานทางการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หูช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราขการ ประจำเดือนมกราคม 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB