เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสุราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศเรื่อง ขอใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
คู่มือประชาชนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB