นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 127,428 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์

  นายกอบต.หูช้าง

  0819492145

 • นายวีรวัฒน์ แสงอรุณ

  รองนายกอบต.หูช้าง

  0808409868

 • นายนพดล แมลงภู่

  รองนายกอบต.หูช้าง

  0862132515

 • พ.ต.ท.ทรงพล เสนีวงศ์ณอยุธยา

  เลขานุการนายกอบต.หูช้าง

  0613405152


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา