นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 127,388 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำเนาหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0017.3/ว4324 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 แชร์  
17 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
5 ส.ค. 63คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
15 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน แชร์  
7 พ.ค. 62ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังขีพ เดือน พฤษภาคม 2562 แชร์  
22 พ.ย. 60ประชาสัมพันธ์ แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา