นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 43,191 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 70 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
13 ม.ค. 64ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 6,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายเชิด ปิ่นทอง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หมู่ 13 บ้านบ่อกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายเชิด ปิ่นทอง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หมู่ 13 บ้านบ่อกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
6 ม.ค. 64ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ม.ค. 64จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ม.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ธ.ค. 63จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ 2) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ธ.ค. 63จ้างเหมาจัดหาเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ธ.ค. 63จ้างเหมาจัดเตรียมน้ำดื่มและเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ธ.ค. 63ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ธ.ค. 63จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยมีชัยพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 ธ.ค. 63จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ธ.ค. 63ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ธ.ค. 63ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ธ.ค. 63ซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ ขนาด ๓๐ ก.ก. จำนวน 100 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ธ.ค. 63จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ธ.ค. 63จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปา หมูที่ 6 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา