เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง319 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง319 ก.ย. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าผาก หมู่ 5 บ้านพุสำโรง417 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสามุมธงสนามฟุตบอล (เสาธงพร้อมขาสปริง) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง316 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง610 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 เครื่อง39 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการเด็กและเยาวชนคนรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง35 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมเอกสารและสิ่งพิมพ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง65 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 100 x 250 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง35 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง55 ก.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 105 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ ขนาด ๓๐ ก.ก. จำนวน ๒๐๐ ลูก44 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่องมะดูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร หมู่ ๑ บ้านร่องมะดูก ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี32 ก.ย. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว 1,700) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง62 ก.ย. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว 1,700) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ก.ย. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว 1,700) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง42 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง42 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร K-๒๒๐๐ND จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง52 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารการจัดเก็บค่าน้ำประปาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง42 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/43 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.25MB