เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองแกสามัคคี ปริมาณงานดินต้องไม่น้อยกว่า 1,224 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 11 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี215 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 ชุด211 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ จำนวน 35 รูปและจัดหาน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่ร่วมโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณวัดหูช้าง ตลาดหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และขบวนแห่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง39 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓47 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562(ครั้งที่ 2) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 34 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง54 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 80 x 170 ซม. จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง54 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256254 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดบ้านหูช้าง และในที่รองรับขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดบ้านหูช้าง และในที่รองรับขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (คนสวน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง หรือรถน้ำเอนกประสงค์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/45 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 1.25MB