เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง215 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง215 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง35 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๑ และหมู่ ๕ ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี75 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาภายในตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง62 ก.ค. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว 1,700) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1328 มิ.ย. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว 1,700) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง328 มิ.ย. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว 1,700) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง528 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสุราษฎร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง428 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง428 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง428 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดบ้านหูช้าง และในที่รองรับขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง428 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดบ้านหูช้าง และในที่รองรับขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง328 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง428 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง528 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง328 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง428 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง428 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง428 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/37 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB