เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง 2428 ก.พ. 62
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง 2029 ม.ค. 62
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 1.พิจารณาร่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 2.พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 3.พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุ226 พ.ย. 61
บรรยากาศ การประชุมประกาศรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง206 พ.ย. 61
ภาพการประชุม คณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง2028 ก.ย. 61
ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ2524 ส.ค. 61
ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ1824 ส.ค. 61
ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ2324 ส.ค. 61
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3 /2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาในความเห็นชอบ รานงาน การรับ - จ่าย และเงินคงเหลือ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปี 25611924 ส.ค. 61
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กไทยให้สดใส แข็งแรง วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหูช้าง229 ส.ค. 61
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็กก่อนวัยเรียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง 2120 ก.ค. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง1924 เม.ย. 61
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปี งบประมาณ 2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง2229 ก.ย. 60
โครงการสร้างเสริมสุขภาพดี ปลอดโรค ในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2560 วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1913 ก.ย. 60
โครงการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา ประจำปีงลประมาณ 2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง2021 เม.ย. 60
โครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสายตาเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพตาเพื่่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1921 เม.ย. 60
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB