เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ทีมช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ลงพื้นที่หน้างานก่อสร้างประปา หมู่ 7 บ้านพุตาลิต117 ก.ย. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในครัวเรือน117 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2 )216 ก.ย. 62
ศูนย์ประทีบเด็กไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง และจัดกิจกรรมธรรมให้กับเด็ก316 ก.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาล415 ก.ย. 62
ทีมช่างประปาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 5 บ้านบ่อกระโดน213 ก.ย. 62
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2562 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง49 ก.ย. 62
กองการศึกษาฯ ร่วมกับ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเล่น เพื่อป้องกัน และควมคุมโรคมือ เท้า ปาก74 ก.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง33 ก.ย. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด และซ่อมแซมแซมระบบประปาให้ใช้การได้52 ก.ย. 62
สำนักสงฆ์เทพนิมิตจิตเจริญธรรมบริจาคหลอดไฟให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันที่ 30 สิงหาคม 2562 1030 ส.ค. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง 1328 ส.ค. 62
การดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อกระโดน1027 ส.ค. 62
ภารโรง ปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1126 ส.ค. 62
นิเทศ กำกับ ติดตาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ทั้ง 3 ศูนย์ ตามแบบประเมิน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 25621423 ส.ค. 62
ทีมรถน้ำ ช่วยล้างเมรุวัดหูช้าง ในวันที่ 23 สิงหาคม 25621123 ส.ค. 62
ภารโรง ซ่อมแซมประตูห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้1423 ส.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือเหตุรถบรรทุกเกิดเปลวไฟที่ช่วงล้อ และสกัดเปลวไฟได้ทัน ในบริเวณ แยกบ้านหูช้าง922 ส.ค. 62
โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม(สำหรับผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต.หูช้าง) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1321 ส.ค. 62
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง 521 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.25MB