เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ทีมช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ลงพื้นที่หน้างานก่อสร้างประปา หมู่ 7 บ้านพุตาลิต117 ก.ย. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในครัวเรือน117 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2 )216 ก.ย. 62
ศูนย์ประทีบเด็กไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง และจัดกิจกรรมธรรมให้กับเด็ก316 ก.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาล415 ก.ย. 62
ทีมช่างประปาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 5 บ้านบ่อกระโดน213 ก.ย. 62
กองการศึกษาฯ ร่วมกับ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเล่น เพื่อป้องกัน และควมคุมโรคมือ เท้า ปาก74 ก.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง33 ก.ย. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด และซ่อมแซมแซมระบบประปาให้ใช้การได้52 ก.ย. 62
สำนักสงฆ์เทพนิมิตจิตเจริญธรรมบริจาคหลอดไฟให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันที่ 30 สิงหาคม 2562 1030 ส.ค. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง 1328 ส.ค. 62
การดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อกระโดน1027 ส.ค. 62
ภารโรง ปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1126 ส.ค. 62
นิเทศ กำกับ ติดตาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ทั้ง 3 ศูนย์ ตามแบบประเมิน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 25621423 ส.ค. 62
ทีมรถน้ำ ช่วยล้างเมรุวัดหูช้าง ในวันที่ 23 สิงหาคม 25621123 ส.ค. 62
ภารโรง ซ่อมแซมประตูห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้1423 ส.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือเหตุรถบรรทุกเกิดเปลวไฟที่ช่วงล้อ และสกัดเปลวไฟได้ทัน ในบริเวณ แยกบ้านหูช้าง922 ส.ค. 62
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง 521 ส.ค. 62
โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม(สำหรับผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต.หูช้าง) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง921 ส.ค. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านตำบลหูช้างมีน้ำอุปโภคในครัวเรือน820 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/18 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
2.11s. 1.00MB