เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองแกสามัคคี ปริมาณงานดินต้องไม่น้อยกว่า 1,224 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 11 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 ชุดอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ภาพ โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าตลาดหูช้าง ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ขอบพระคุณ อาจารย์นาวิน คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหนองฝาง ให้ความอนุเคราะห์ตกแต่งสถานที่ผูกผ้า ณ วัดหูช้าง ในงานตักบาตรเทโวโรหณะ ที่จะมีในวันที่ 11 ตุลาคม 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ จำนวน 35 รูปและจัดหาน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่ร่วมโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณวัดหูช้าง ตลาดหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และขบวนแห่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง จัดโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว ประจำปี พ.ศ.2562 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อสืบทอดประเพณีออกพรรษา ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. บริเวณตลาดหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เวลา 13.00 น. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เวลา 13.00น. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ทีมช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง บริเวณหน้าตลาดหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ทีมช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาชำรุดบริเวณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง จุดก่อนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562(ครั้งที่ 2) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 34 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 80 x 170 ซม. จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ทีมช่างประปา ลงพื้นที่ในหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุด ให้สามารถใช้การได้อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เช้านี้มีเกมบัวตูมบัวบาน และเกมส่งแป้ง.. เป็นการวอร์มร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ มีระเบียบวินัย ให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมกลุ่ม การอยู่ร่วมกันในสังคม การทำงานเป็นทีม อารอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 1.25MB