สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 23 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโครงเหล็กป้ายเอนกประสงค์ จำนวน 69 ชุด โดยวิธี [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
จ้างเหมาทำโครงเหล็กป้ายเอนกประสงค์ [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
อาหารสัตว์ [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อ [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
น้ำดื่ม ม.ค.-มี.ค. [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
น้ำมัน [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประจำเดือน [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำเดือน [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัด [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัด [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิ [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
  

น้ำตกผาแดง
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง


ตระกร้าเชือกฟาง
ดอกไม้จัน
 


 
อบต.หนองแก แผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองแก แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อยาง โครงการรื้อถอนฝายวังตะเคียน หมุ่ที่ 2 เเละโครงการรื้อถอนฝายห้วยยัดใส้ 2 หมู่ที่ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการรื้อถอนฝายวังตะเคียน หมู่ที่ 2 เเละ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมรณรงค์ ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ สร้ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการวันเด้กเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานเเละฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในโ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้องเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม ตามโครงการวัน [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันเด็กเ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัมนาเด้กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อยาง ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการวันเด็กเเห่งชาติ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 


 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 25 (4 ธ.ค. 2561)    อ่าน 48  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 79  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมิถ (6 มิ.ย. 2561)    อ่าน 140  ตอบ 0  
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/62 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" จังหวัดอุทัยธานี (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานีทุกส่วน) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 86 
ตรวจสอบข้อมูลหอกระจายในความรับผิดชอบของ อปท. (่ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 121 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) เพิ่มเติม [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
แจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ปี 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ช็อปหนังสือช่วยชาติ [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม มรภ.สวนสุนันทา [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ชาติและแผนแม่บท [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ประจำปี 2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (การสรรหาตำแหน่งบริหารว่าง) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฝน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2  [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
     


 
การดำเนินโครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว247 [รายละเอียดโครงการ] [กำหนดการ] [ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว320  [ 23 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว317 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว306 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว296  [ 23 ม.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว300  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว9  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/1976-2030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2054-2057 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/2031-2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว270 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว297  [ 22 ม.ค. 2562 ]
หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สน.คท. มท 0808.2/ว273  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
 
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายพนรักงานส่วนตำบล สาบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี พวกลูกจ้างตามภารกิจส่วนมากเด็กเส้นทั้งนั้น (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 9797  ตอบ 42
     

 
 

 
  
 
 
  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.หูช้าง
  ด้านโยธา
  ด้านการศึกษา
  ด้านรายได้หรือภาษี
  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
 โครงการแข่งขันกีฬาหูช้างเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 รหว่างวันที่ 22 -23 ธันวา [ 24 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 12 


องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างร่วมกิจกรรมงานของดีบ้านไร่(งานมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำ [ 24 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 10 


ทีมฉุกเฉิน อบต.หูช้าง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ [ 24 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 10 


อบต.หูช้าง สนับสนุนสิ่งของให้กับคนพิการ เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธาน [ 24 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 9 


ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค [ 6 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 


ส่งน้ำ อุปโภค - บริโภค ในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง [ 6 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 


กิจกรรมเพาะกล้าไม้/ไม้ดอก/ไม้ประดับ ของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหูช้าง [ 6 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 


คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้า [ 24 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 เม.ย. 2554