ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลเกรดบดอัดพื้นที่สนามกีฬา ณ หมู่ [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุ [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กไทยให้สดใส แข็งแรง วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรี [ 9 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตีโครงไม้ พระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระ [ 8 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
แจ้ง ประชาสัมพันธ์เรื่อง การแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุ [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ขนาด กว้า [ 2 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุ [ 1 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2 [ 1 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำเดือน [ 1 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ [ 1 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัด [ 1 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
  

น้ำตกผาแดง
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง


ตระกร้าเชือกฟาง
ดอกไม้จัน
 


 
ทต.เขาบางแกรก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงเพื่องานชุมชน เลขทะเบียน 462-47-0014 โดยวิธีเฉพาะ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.อุทัยธานี เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนศรีอุทัย (ข้างร้านเต็กเฮียะ) ไ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.อุทัยธานี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนศรีอุทัย (ข้างร้าน [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขฤทัย [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ทัพทัน ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ระบำ พิธีลงนามถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าโพ ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองขาหย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายหนองไผ่ (ฝั่งซ้าย) โด [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทองหลาง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองขาหย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนซอยบ่ออ้ายโจนโดยวิธีเฉพา [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ระบำ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองยาง การประชุมสภา อบต.หนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ทัพหลวง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 


 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมิถ (6 มิ.ย. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมีน (6 มี.ค. 2561)    อ่าน 137  ตอบ 0  
 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อสมทบ กบท. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2562 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 61 อำเภอสว่างอารมณ์ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 386 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทาโทรศัพท์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
การติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประมเินความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
สื่อความรู้ เรื่องการป้ิงกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย โรคไข้หวัดใหญ่ (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาพม่า) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก ปี 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาต ประจำปี 2561 (ด่วนที่สุด) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน (ด่วนที่สุด) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2561 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
แจ้งขยายเวลาโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" (ด่วนที่สุด) [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
     


 
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2423  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.5/ว2397  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ (งานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2421  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว83  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว82  [ 7 ส.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2420  [ 7 ส.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2416  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/10604-10679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10600-10603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2561 ]
 
ทต.ลานสัก ที่พักกางเต้นท์ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 360  ตอบ 4
     

 
 

 
  
 
 
  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.หูช้าง
  ด้านโยธา
  ด้านการศึกษา
  ด้านรายได้หรือภาษี
  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
 กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช [ 9 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 4 


กิจกรรม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง [ 9 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 0 


ซ่อมแซมประปา หมู่บ้าน [ 9 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 0 


ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาล [ 9 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 1 


ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาล หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุ [ 6 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 4 


คณะผู้บริหาร สมชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหู [ 6 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 7 


ประดับธงฟ้า และผูกผ้า ประดับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าส [ 6 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 3 


ติดตั้งมาตรน้ำประปาในหมู่บ้าน [ 6 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 1 


ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาล [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 12 


ประชุม เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 9 


ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ในหมู่บ้าน [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 6 


ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 4 


องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ลงพื้นที่่พ่นหมอกควัน โรงเรียนบ้านหูช้างเพื่อทำลายเเ [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 14 


ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ หมู่ที่4 ช่วยเหลือชาวบ้านนอนบนถนน [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 9 


สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุเกิน ๑๐๐ ปี ในพื้นที่อำ [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 8 


ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนและนำส่งโรงพยาบาล [ 16 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 เม.ย. 2554